Bestemmingsplannen Krabbendijke

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Oude Rijksweg 10B, Krabbendijke’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 29 september 2022 tot en met 9 november 2022 het ontwerpwijzigingsplan ‘Oude Rijksweg 10B, Krabbendijke’ (ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro) met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrWPOudeRijks-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud wijzigingsplan

Het fruitteeltbedrijf aan de Oude Rijksweg 10 (A en B) in Krabbendijke maakt al vele jaren gebruik van de huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn voor het eigen bedrijf. Het opgestelde wijzigingsplan maakt de huisvesting van maximaal 211 arbeidsmigranten mogelijk in permanente gebouwen op het perceel aan de Oude Rijksweg 10B. Vooruitlopend op de te voeren bestemmingsplanwijziging en onder voorwaarden is medewerking verleend aan het in afwijking van het bestemmingsplan mogen huisvesten van 200 arbeidsmigranten. Hiervoor zijn de noodzakelijke omgevingsvergunningen door de initiatiefnemer aangevraagd en vergund.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Oude Rijksweg 10B, Krabbendijke’ is opgesteld om de ontwikkeling van de huisvesting van 211 arbeidsmigranten planologisch-juridisch mogelijk te maken. De toelichting bij het ontwerpwijzigingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken.

Digitaal kunt u uw zienswijze  hier indienen.  Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van den Dikkenberg. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Ons college zal bij vaststelling van het wijzigingsplan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Bestemmingsplan Kelders, Krabbendijke (vooraankondiging)

[(23-11-2017) - (06-12-2017)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het bedrijfsperceel van Vogelaar Vredehof B.V. aan de Oude Rijksweg 13B in Krabbendijke, gronden tussen dit bedrijfsperceel en de Dorpsstraat, de gronden tussen Johan Willem Frisostraat 13 en 19, alsmede het terrein van het bedrijf CF Techniek B.V. aan de Johan Willem Frisostraat 31.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 28 juni 2022 het bestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKelders-va01 ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het plangebied betreft het bedrijfsperceel van Vogelaar Vredehof aan de Oude Rijksweg 13B in Krabbendijke, de gronden tussen de Johan Willem Frisostraat 13 en 19, alsmede het terrein van het bedrijf CF Techniek aan de Johan Willem Frisostraat 31.

Het bestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’ is opgesteld ten behoeve van de beoogde uitbreiding van het bedrijf Vogelaar Vredehof, het opnemen van de verleende afwijking van het geldende bestemmingsplan ‘Krabbendijke’ voor de (reeds gerealiseerde) aanleg van een parkeerterrein en de beoogde bouw van 2 woningen op een deel van de gronden in eigendom van de gemeente aan de Johan Willem Frisostraat.

Wijzigingen bij de vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan:

  • Het plangebied van het bestemmingsplan is verkleind ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan door het als 'Woongebied - Uit te werken' bestemde gedeelte niet meer in het vastgestelde plan op te nemen. Ook de planregels en de toelichting zijn op deze wijziging aangepast.
  • Ter verduidelijking voor het bedrijf Vogelaar Vredehof en voor omwonenden is expliciet in de planregels vastgelegd dat het huidige gebruik van het bedrijfsterrein met buitenopslag kan worden voortgezet zolang de inpandige kistenberging niet is gerealiseerd. Een gefaseerde uitbreiding van de bedrijfsgebouwen kan daarbij synchroon lopen aan een gefaseerde afbouw van de buitenopslag van kisten. In de artikelen 3.4.3 en 3.4.6 is een regeling opgenomen om dit recht expliciet te bekrachtigen. Zodra de inpandige kistenopslag is gerealiseerd dient deze opslag inpandig plaats te vinden.
  • In de regels en op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot het bedrijf CF Techniek en de bijbehorende bedrijfswoning, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de beantwoording van de zienswijze van CF Techniek.
  • Er is een regeling opgenomen om de oprichting van een geluidsscherm tussen het bedrijf Vogelaar Vredehof en de woning aan de Oude Rijksweg 13 te waarborgen.
  • De mogelijkheid om af te wijken van de toegestane bouwhoogte van 14 meter is geschrapt voor het bedrijfsterrein van het bedrijf Vogelaar Vredehof. Een bouwhoogte van 14 meter is op deze locatie het maximaal aanvaardbare.

Het plan inzien

Het bestemmingsplan ligt van 14 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022 voor iedereen ter inzage.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
´s-Gravenhage.. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Krabbendijke, 1e Wijziging’, Reimerswaal


Algemeen


Op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 16 december 2021 het wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1, onder a, Wro ‘Krabbendijke, 1e Wijziging’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom1W-va01 ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd hebben vastgesteld.
Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud wijzigingsplan
Het perceel aan de Wilhelminastraat 1 en 1A in Krabbendijke heeft een bedrijfsbestemming. De huidige bestemming ‘Bedrijf’ wordt gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Hierdoor kunnen de gronden en de (bestaande) opstallen op het perceel, waaronder de woning, voor woondoeleinden worden gebruikt. Tevens wordt het huidige bouwvlak verkleind. Als gevolg daarvan moet een gedeelte van de bestaande bebouwing die buiten het nieuw gevormde bouwvlak ligt, worden gesloopt. 

Het wijzigingsplan ‘Krabbendijke, 1e wijziging’ is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken. De toelichting bij het wijzigingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan inzien


Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 voor iedereen ter inzage.
Het plan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl Ook kunt u het vastgestelde wijzigingsplan tijdens de openingsuren inzien bij de balie in het gemeentehuis.
Rechtsmiddelen en inwerkingtreding
Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
´s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.
Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.
Het besluit en daarmee het wijzigingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.


Contactpersoon


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeulen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.
 

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Verkabeling 380 kV Krabbendijke ’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Verkabeling 380 kV Krabbendijke ’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.380kVKrabbendijke-va01  is op 20 juli 2021 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 9 september 2021 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Verkabeling 380 kV Krabbendijke’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 20 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Verkabeling 380 kV Krabbendijke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.380kVKrabbendijke-va01 ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Achtergrond

In de zomer van 2016 heeft de toenmalig Minister van Economische Zaken en Klimaat de regio toegezegd dat een gedeelte van de bestaande 380kV-verbinding nabij Krabbendijke ondergronds zal worden gebracht (verkabeld), nadat de nieuwe 380kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Deze toezegging is een reactie op de vele zienswijzen, die zowel vanuit de inwoners als vanuit de betrokken overheden zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan voor de nieuwe 380kV-verbinding tussen Borssele en Rilland. Op langere termijn zal er ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. In mei 2017 is door de gemeente Reimerswaal een projectgroep gestart om dit proces vorm te geven. Daarna zijn er door een externe deskundige de heer J.J. Meeuwsen meerdere gesprekken gevoerd met grondeigenaren en gebruikers en is er een inloopbijeenkomst georganiseerd op 12 november 2018 om de omgeving te informeren over het proces en de 3 mogelijke tracévarianten (Noord, Midden, Zuid).

Voorkeur tracévariant Noord

De beoordeling van de 3 varianten (Noord, Midden, Zuid) laat op basis van het afwegingskader op een groot aantal aspecten geen wezenlijk verschil zien. Op de aspecten maatschappelijk draagvlak en kosten is er echter een substantieel positievere beoordeling van variant Noord. Met name grondeigenaren en gebruikers hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor het bundelen en combineren van infrastructuur ten noorden van de kern Krabbendijke en hebben dus een voorkeur voor variant Noord.
Door ons college is op 29 mei 2019 besloten om de noordelijke variant uit te laten werken in een basisontwerp. De gemeenteraad heeft dit unaniem onderschreven in zijn vergadering van 11 juni 2019.

Definitief tracé Noord

De noordelijke variant is afgelopen jaar in overleg met de grondeigenaren verder geoptimaliseerd. De heer Meeuwsen heeft deze gesprekken voor ons gevoerd. Inmiddels hebben we een definitief tracé Noord uitgewerkt in een basisontwerp. Op basis van het basisontwerp is de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure gestart. Op 24 september 2020 is een inloopbijeenkomst georganiseerd om de omgeving te informeren over het definitieve tracé en de verdere (planologische) procedure en het proces. Meer informatie kunt u vinden op www.reimerswaal.nl/verkabelen.

Realisatie en ingebruikname

De realisatie en ingebruikname van het kabeltracé is afhankelijk van de ingebruikname van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding vanaf hoogspanningsstation Rilland naar Tilburg (deelgebied Zuid-West 380 kV oost). Dit zal naar verwachting pas in 2029-2030 zijn.

De intentie is om in 2027 te kunnen starten met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de kabel. In 2029-2030 wordt de kabel dan in gebruik genomen en wordt de bestaande bovengrondse 380 kV-verbinding verwijderd.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er geen wijzigen aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan.

Het plan inzien

Het (ongewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 29 juli 2021 tot en met woensdag 8 september 2021 voor iedereen ter inzage.

U kunt  het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPZuidweg16-va01 is op 26 januari 2021 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders hebben op 17 december 2020 tevens besloten tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van de woningen aan de Zuidweg 16A en 16B in Krabbendijke. Beide vaststellingsbesluiten - en daarmee het bestemmingsplan - zijn met ingang van 18 maart 2021 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, Reimerswaal

Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPWKosterlaan-va01  ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 19 december 2019 onherroepelijk geworden.

U kunt het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPWKosterlaan-va01 raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal

Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, met planidentificatienummer NL.IMR0.0703.02KrBPOostweg33-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 5 december 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Krabbendijke, 1e herziening

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 23 september 2014 het bestemmingsplan ‘Krabbendijke, 1e herziening’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom1H-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 6 mei 2015 onherroepelijk geworden. De reden voor het opstellen van deze herziening is het herstellen van enkele omissies in het geldende bestemmingsplan ‘Krabbendijke’. Ook is de bestemming van het perceel aan de Oostweg 40 veranderd van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en bij het bestemmingsplan gevoegd. Het plangebied omvat de gehele kern Krabbendijke, inclusief de bedrijventerreinen ‘Zuidweg’ en ‘Oostpolder’ en de woonwijk ‘Rozeboom’.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Krabbendijke

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan “Krabbendijke”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKom-va01 gewijzigd vastgesteld. Op 25 oktober 2013 is, met de uitspraak van de Raad van State inzake een beroep en voorlopige voorziening, het bestemmingsplan gedeeltelijk in werking getreden. Op 14 januari 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening. De uitspraak is ook een uitspraak in hoofdzaak. De voorzitter heeft kortgezegd het besluit vernietigd voor zover het een bestemming "Agrarisch" op een perceel aan de Oude Rijksweg in Krabbendijke betreft.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’, Reimerswaal

[(24-03-2021) - (05-05-2021)]

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 25 maart 2021 tot en met  5 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.380kVKrabbendijke-on01 voor iedereen ter inzage ligt. Het plan is te raadplegen op ruimtelijke plannnen.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

[(04-02-2021) - (17-03-2021)]

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 26 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPZuidweg16-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van 2 woon-werkkavels op gronden aan de Zuidweg 16A en 16B in Krabbendijke planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4’, Reimerswaal

[(04-11-2020) - (16-12-2020)]

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 27 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPRozeboom2-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’

[(08-10-2020) - (04-11-2020)]

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 8 oktober 2020 tot en met woensdag 4 november 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op ruimtelijke plannen. Vervolgens vindt u de stukken door te zoeken op 'Verkabelen 380 kV' Krabbendijke of op NL.IMRO.0703.380kVKrabbedijke-vo01

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

[(30-09-2020) - (11-11-2020)]

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703 NL.IMRO.0703.02KrBPZuidweg16-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’

[(16-09-2020) - (31-03-2021)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de verkabeling van een gedeelte van de bestaande 380kV-verbinding ter hoogte van Krabbendijke.

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. De intentie is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verkabeling 380kV Krabbendijke’ in de eerste helft van oktober 2020 ter inzage te leggen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4’, Reimerswaal

[(18-06-2020) - (29-07-2020)]

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf 18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPRozeboom2-on01  voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op ruimtelijke plannen. Vervolgens vindt u de stukken te zoeken met het planidentificatienummer.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuidweg 16, Krabbendijke’

[(20-05-2020) - (17-06-2020)]

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 21 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuidweg 16, Krabbendijke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4’

[(11-03-2020) - (08-04-2020)]

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 12 maart 2020 tot en met 8 april 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPRozeboom2-VO01 (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4‎’

[(21-02-2020) - (02-06-2020)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de afronding van de wijk Rozeboom in Krabbendijke‎.

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. De intentie is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Rozeboom, fase 4’ in de loop van het eerste kwartaal 2020 ter inzage te leggen.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, Reimerswaal

[(04-11-2019) - (18-12-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 29 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPWKosterlaan-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal

[(24-10-2019) - (04-12-2019)]

Op 16 oktober 2019 hebben wij in de rubriek 'Reimerswaal info' van het Advertentieblad Reimerswaal en de Staatscourant de terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is vermeld dat het vastgestelde bestemmingsplan van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 voor iedereen ter inzage ligt. Vanwege een technisch mankement op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, die in beheer is bij het Kadaster, heeft de terinzagelegging van het voormelde bestemmingsplan niet kunnen plaatsvinden. Het vastgestelde bestemmingsplan zal van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 voor iedereen ter inzage liggen. Voor alle duidelijkheid wordt de kennisgeving hieronder aangepast weergegeven.

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 8 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPOostweg33-va01 ongewijzigd heeft vastgesteld

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming van de gronden aan de Oostweg 33 en 33A in Krabbendijke veranderd in een woonbestemming met bouwmogelijkheden. Daarmee wordt de bouw van 2 halfvrijstaande woningen planologisch-juridisch mogelijk gemaakt. De bedrijfsloods die op deze gronden stond, is reeds gesloopt. De toelichting bij het vastgestelde bestemmingsplan geldt als onderbouwing voor de haalbaarheid van het plan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 voor een ieder ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan is 1 zienswijze naar voren gebracht. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de juridisch bindende onderdelen het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan is dan ook niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 voor iedereen ter inzage.

Bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal (ontwerp)

[(26-06-2019) - (07-08-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPOostweg33-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, Reimerswaal (Ontwerp)

[(14-06-2019) - (31-07-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPWKosterlaan-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’, Reimerswaal (Ontwerp)

[(13-06-2019) - (31-07-2019)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPKelders-on01 voor iedereen ter inzage ligt.

Bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ (voorontwerp)

[(15-04-2019) - (15-05-2019)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 18 april 2019 tot en met 15 mei 2019 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Vooraankondinging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’

[(01-04-2019) - (14-07-2019)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden om op de gronden gelegen tussen de woningen Oostweg 31 en 35 in Krabbendijke de bouw van een twee-onder-een-kapwoning planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’ wordt gevormd door de percelen kadastraal bekend gemeente Krabbendijke, sectie C, nummers 5582 en 5589, zoals op de ter inzage liggende indicatieve tekening is aangegeven.

Bestemmingsplan "Willem Kosterlaan e.o." (voorontwerp)

[(07-11-2018) - (05-12-2018)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 8 november 2018 tot en met 5 december 2018 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt. 

Bestemmingsplan "Willem Kosterlaan e.o." (vooraankondiging)

[(30-10-2018) - (07-11-2018)]

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke

Bestemmingsplan Kelders, Krabbendijke (voorontwerp)

[(06-12-2017) - (17-01-2018)]

Op grond van de Inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf 7 december 2017 tot en met 3 januari 2018 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.