Bestemmingsplannen Hansweert

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Dijkversterking’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Dijkversterking’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPDijk-va01 is op 22 februari 2022 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van 12 mei 2022 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Provincie Zeeland - Kennisgeving publicatie ontwerpprojectplan Waterwet dijkversterking Hansweert, ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Reimerswaal en ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Kapelle, ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming en Milieueffectrapport dijkversterking Hansweert

Onderwerp

Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem Annapolder (tussen dijkpaal 244,5: het sluizencomplex Hansweert, en dijkpaal 290: de Kapellebank) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen op 1 juni 2021 een ontwerpprojectplan Waterwet tot versterking van de waterkering vastgesteld. Over een lengte van 5150 meter zijn maatregelen nodig. Deze worden beschreven in het ontwerp-projectplan Waterwet. Het doel is om uiterlijk in 2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving.

Procedure

Voor de versterking van de waterkering bij Hansweert zijn de volgende plannen voorbereid:

 1. Een ontwerpprojectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet door het waterschap Scheldestromen;
 2. Twee ontwerpbestemmingsplannen van de gemeente Kapelle en de gemeente Reimerswaal;
 3. Een ontwerpvergunning Wet natuurbescherming door Gedeputeerde Staten van Zeeland;
 4. Een milieueffectrapport door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen ter onderbouwing van de hiervoor genoemde plannen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze zullen voorbereiden. Zij dragen er zorg voor dat de zienswijzen op het ontwerp-projectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Gedeputeerde Staten van Zeeland dienen uiteindelijk het vastgestelde projectplan Waterwet goed te keuren (artikel 5.7, lid 1 Waterwet).

Ter inzage

Het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen, de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming, het milieueffectrapport en bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 via:

Provinciale website van Zeeland: https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage

Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen

Gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle

Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen

Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via de website www.overheid.nl zie => “Bekendmakingen” => “officiële bekendmakingen”. De ontwerpbestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummers:

 • Kapelle: identificatienummer NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ007-OW01
 • Reimerswaal: identificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPDijk.on01

Zienswijzen indienen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken over het ontwerpprojectplan dijkversterking Hansweert, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland, telefoonnummer 0118-631011. Het is niet nodig om uw reactie apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of deze gericht is tegen het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en/of de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming.

Vervolg

Het voorliggende ontwerpprojectplan dijkversterking Hansweert, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming zullen, nadat de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld, voor vaststelling worden voorgelegd aan het betreffend bevoegd gezag. Het projectplan Waterwet behoeft daarna goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden gelijktijdig gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u beroep kunt instellen bij de Raad van State.

Naast de nu voorliggende stukken, is bekend dat er nog een aantal besluiten noodzakelijk is, die ook ter inzage worden gelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontheffing soortenbescherming of een eventueel noodzakelijke vergunning voor kappen van bomen. Alle overige besluiten in het kader van het project zullen op de gebruikelijke wijze afzonderlijk worden kenbaar gemaakt.

Milieueffectrapport (MER)

Het MER is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Zienswijzen tegen het MER kunnen gelijktijdig met een zienswijze tegen het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en/of de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor het project dijkversterking Hansweert naar voren worden gebracht.

Crisis- en Herstelwet

Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het vervolg van de procedure, in het geval er beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, er sneller een uitspraak wordt gedaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, telefoonnummer 0118-631011.

 

Middelburg, 7 juli 2021

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Bestemmingsplan ‘Loswal’, Reimerswaal (Gewijzigde vaststelling)

Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 2020 het op dinsdag 26 november 2019 door de gemeenteraad van Reimerswaal gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Loswal’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPLoswal-va01 voor iedereen ter inzage ligt.

Plangebied

Het bestemmingsplan ‘Loswal’ heeft betrekking op het industrieterrein aan de Kaai, gelegen aan het Kanaal door Zuid-Beveland, ten noorden van Hansweert en ten oosten van Schore. De loswal ligt deels op het grondgebied van de gemeente Reimerswaal en deels op grondgebied van de gemeente Kapelle. Het bestemmingsplan ‘Loswal’ is gezamenlijk met de gemeente Kapelle opgesteld ter actualisatie van de geldende bestemmingsplannen.

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan regelt het voortgezet gebruik van de aanwezige bedrijven, waarbij de bestaande rechten worden gerespecteerd. De in de omgeving aanwezige woningen blijven bestaan, waarbij het woon- en leefklimaat niet achteruit gaat. De grens van de zone industrielawaai blijft gebaseerd op de bestaande woningen. De geluidsruimte voor de bedrijven bedraagt 50 dB(A) op de gevels van de woningen.

Wijzigingen bij de vaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Naast de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen etmaalwaarde van 50 dB(A) voor geluid, zijn ook de maximale geluidsniveaus opgenomen in het bestemmingsplan.
 • De bedrijfstijden van de scheepswerf zijn aangepast. Het aantal uren dat overdag gewerkt kan worden is uitgebreid en het aantal uren in de avonden en nachten is verminderd. Werken in de avond- en nachtperiode moet daarbij vooraf door de scheepswerf worden gemeld.

Naast deze wijzigingen zijn er diverse details gewijzigd of aangevuld in de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de Nota zienswijzen. Deze nota is onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan.

Het plan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen via de website van www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan een ieder beroep instellen tegen de wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Beroep kan worden ingesteld door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het besluit. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113

Bestemmingsplan Tramper II, Hansweert

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Tramper II, Hansweert’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPTramperII-va01 gewijzigd vastgesteld. Op 22 maart 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Schoolstraat, Hansweert

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Schoolstraat, Hansweert’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPSchoolstraat-va01 ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit - en daarmee het bestemmingsplan - is met ingang van 17 november 2016 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Hansweert

Dit bestemmingsplan is op 1 maart 2012 onherroepelijk geworden en behelst de gehele kern van Hansweert.

Hieronder kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze RO-viewer. Klik in de kaart exact op een bestemming voor de bijbehorende regels of op het vraagteken voor een handleiding van de RO-Viewer. U kunt ook nog het analoge plan bekijken door onderstaande bijlagen te downloaden.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen. 

Provincie Zeeland – Kennisgeving publicatie projectplan Waterwet dijkversterking Hansweert, bestemmingsplan dijkversterking Reimerswaal, bestemmingsplan dijkversterking Kapelle, vergunning Wet Natuurbescherming en Milieueffectrapportage dijkversterking Hansweert inclusief Nota van zienswijzen en bijbehorende stukken.

Onderwerp
Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem Annapolder (tussen dijkpaal 244,5: het sluizencomplex Hansweert, en dijkpaal 290: de Kapellebank) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen zijn over een lengte van 5150 meter maatregelen nodig. Het doel is om uiterlijk in 2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving.

Gecoördineerde procedure
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten de besluiten, die voor de uitvoering van het project nodig zijn, op gecoördineerde wijze zullen voorbereiden.

Ontwerp besluiten
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, mede op grond van artikel 5.12 van de Waterwet, van 8 juli tot en met 18 augustus 2021 het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerp vergunning Wet natuurbescherming, de ontwerpbestemmingsplannen van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal, de milieueffectrapportage met de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn tien zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van zienswijzen. Drie zienswijzen hebben geleid tot de volgende aanpassingen van stukken:

 • In het ontwerpprojectplan Waterwet staat de dam van het perceel Gemeente Kapelle, sectie S, nummer 890 niet op de juiste positie ingetekend. Dit is in de tekeningen bij het definitieve projectplan Waterwet gecorrigeerd;
 • Het wandelpad naast Pluimpot 22, achter Boomdijk 47 in Hansweert wordt 3 meter opgeschoven, zodat er tussen het wandelpad en de tuin van de indiener van de zienswijze een groenstrook van 3 meter komt te liggen. Dit is aangepast in bijlage 5 van het Projectplan.
 • In het ontwerpprojectplan Waterwet staat een niet correct aantal bomen. Dit aantal is minder en is aangepast in het definitieve projectplan Waterwet.

Tevens zijn in de Nota van zienswijzen ambtshalve wijzigingen opgenomen.

Met het oog op de ruimtelijke consequenties en landschappelijke, natuur- en culturele waarden is voor het projectplan een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld. De Commissie m.e.r. heeft op 6 september 2021 haar toetsingsadvies over het MER uitgebracht. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. is het MER (en de Passende Beoordeling) aangevuld.

De Nota van zienswijzen en de definitieve versie van de milieueffectrapportage worden gelijktijdig met alle definitieve besluiten ter inzage gelegd tijdens de beroepstermijn.

Definitieve besluiten
De algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen heeft het projectplan op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het projectplan Dijkversterking Hansweert goedgekeurd op 15 maart 2022.

Voor de uitvoering van het projectplan hebben de gemeenteraden van Kapelle en Reimerswaal, beide op 22 februari 2022, het bestemmingsplan voor ieders eigen grondgebied gewijzigd vastgesteld.

Op 21 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland het besluit voor de Wet natuurbescherming (de natuurvergunning) voor de dijkversterking gewijzigd vastgesteld.

Ter inzage
Het goedkeuringsbesluit wordt van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 ter inzage gelegd, samen met het vaststellingsbesluit van de algemene vergadering van het waterschap, het projectplan, de vergunning wet Natuurbescherming, de vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal, de Nota van zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, de milieueffectrapportage, en bijbehorende stukken.

De stukken zijn te raadplegen op de volgende locaties:
Provinciale website van Zeeland https://www.zeeland.nl/loket/nu-ter-inzage
Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
Waterschap Scheldestromen, kantoren Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen
Gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle
Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen
Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg.

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via https://www.officielebekendmakingen.nl/. De bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ007-VAST (gemeente Kapelle) en NL.IMRO.0703.01HaBPDijk-va01 (gemeente Reimerswaal).

Beroep

Gedurende de beroepstermijn van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend beroep instellen tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten. Beroep staat ook open voor een belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag.

Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://loket.raadvanstate.nl.

Crisis- en herstelwet
Het projectplan en de onderliggende besluiten vallen onder de Crisis- en herstelwet. Ingevolge deze Wet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dienen de beroepsgronden op straffe van niet ontvankelijkheid in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Dit betekent dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. De reden(en) waarom beroep wordt ingesteld, moeten bij het beroepschrift vermeld worden.

Verzoek om voorlopige voorziening
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het projectplan, de bestemmingsplannen, de vergunning wet Natuurbescherming en het goedkeuringsbesluit niet. Degene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen, indien sprake is van onverwijlde spoed op de betrokken belangen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan:
Raad van State
T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag.

Griffierecht
Voor het instellen van beroep en het eventueel indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Smits, e-mail p.smits@zeeland.nl of telefoon (0118) 63 1011