Bestemmingsplannen Buitengebied

U vindt hier de geldende plannen en de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Onderaan deze pagina kunt u onder ‘Archief’ de plannen vinden die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Bekendmaking anterieure overeenkomst

Ingevolge artikel 6.24, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Reimerswaal anterieure overeenkomsten heeft gesloten met 13 initiatiefnemers die hun ontwikkelingen mogelijk willen maken in het buitengebied en daarmee participeren in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’. Het betreft overeenkomsten over grondexploitatie als bedoeld in afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening.

De 13 initiatieven hebben betrekking op:

 1. Achterwegje 2, Kruiningen

Het plandeel met een woonbestemming wordt vergroot, zodat het huidige bijgebouw binnen de woonbestemming komt te liggen. De huidige bestemming ‘Agrarisch’ wordt veranderd in de bestemming ‘Tuin’. In de bestemming ‘Tuin’ wordt een aanduiding opgenomen dat maximaal 100 m² aan bijgebouwen is toegestaan.

 1. Duivenhoek 3 en 5, Rilland
  De vorm van het bouwvlak aan de Duivenhoek 3 en 5 is veranderd. Ter plaatse van het agrarisch bouwvlak zijn aanduidingen opgenomen ten behoeve van een paardenpension, paardenbak, uilenverblijf, plattelandswoning en hondentrainingscentrum.
 2. Grintweg 72, Yerseke
  De vorm van het bouwvlak wordt gewijzigd ten behoeve van tijdelijke huisvesting van maximaal 15 arbeidsmigranten.
 3. Grintweg 74, Yerseke
  De bestaande agrarische bedrijfswoning wordt veranderd in een burgerwoning en de bestaande agrarische schuur krijgt een aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – logies met ontbijt’.
 4. Kersenweg 3 en 5, Kruiningen
  De Kersenweg 3 en 5 krijgen een aanduiding buiten het bouwvlak ten behoeve van de buitenopslag. Voor de Kersenweg 3 in Kruiningen is dit maximaal 207 m2 en voor de Kersenweg 5 in Kruiningen is dat maximaal 1.293 m2.
 5. Lageweg 1, Waarde
  De bestaande agrarische bedrijfswoning wordt gewijzigd in een burgerwoning met behoud van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen.
 6. Noorddijk 27, Krabbendijke
  De bestaande veldschuur wordt gesloopt en de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’ wordt geschrapt. Ten behoeve van de bestaande paardenstal wordt de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – paardenstal’ opgenomen.
 7. Olzendedijk 9, Kruiningen
  Het bouwvlak met de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen wordt verplaatst van de Olzendedijk 9 in Kruiningen naar het perceel kadastraal bekend gemeente Kruiningen, sectie M, nummer 220 aan de Olzendedijk. Ook wordt het bouwvlak vergroot van 1 hectare naar 1,5 hectare.
 8. Oude Rijksweg 70 en Haltestraat 55, Rilland
  De opslag van motoren en motoronderdelen wordt in de bestaande agrarische loods aan de Oude Rijksweg 70 in Rilland planologisch geregeld met een aanduiding als Nieuwe Economische Drager. Daarnaast wordt de bedrijfsbestemming uitgebreid met 625 m2 waarbinnen het bedrijfsgebouw wordt uitgebreid met 250 m2.
 9. Verlengde Noordweg 9, Krabbendijke
  De vorm van het bouwvlak wordt gewijzigd ten behoeve van de huisvesting van maximaal 45 arbeidsmigranten in een gebouw.
 10. Weelweg 17, Waarde
  Het bouwvlak binnen de woonbestemming wordt verschoven en uitgebreid zodat de toekomstige loods binnen het bouwvlak is gesitueerd. Ten behoeve van deze loods wordt een aanduiding goothoogte van 4 meter en een bouwhoogte van 6 meter planologisch geregeld.
 11. Westhofweg 12, Rilland
  Het bouwvlak wordt vergroot van 1 hectare tot 2 hectare.
 12. Westveerpolder 14, Waarde
  De bouwmogelijkheid voor een bedrijfswoning ter plaatse van de Westveerpolder 4 in Waarde wordt overgeheveld naar de Westveerpolder 14 in Waarde.

De zakelijke inhoud van deze overeenkomst ligt met ingang van donderdag ‎19 mei 2022 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Engelen of mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘‎Buitengebied 2022’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 28 april 2022‎ tot en met woensdag 8 juni 2022 ‎ het ontwerpbestemmingsplan ‘‎Buitengebied 2022’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2022-on01‎ voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

‎Het ontwerpbestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven. Op de volgende adressen worden initiatieven mogelijk gemaakt: Achterwegje 2 in Kruiningen, Duivenhoek 3 en 5 in Rilland, Grintweg 72 in  Yerseke, Grintweg 74 in Yerseke, Haltestraat 55 en Oude Rijksweg 70 in Rilland, Kersenweg 3 en 5 in Kruiningen, Lageweg 1 in Waarde, Noorddijk 27 in Krabbendijke, Olzendedijk 9 in Kruiningen, Verlengde Noordweg 9 in Krabbendijke, Weelweg 17 in Waarde, Weelweg 19 in Waarde, Westhofweg 12 in Rilland en Westveerpolder 14 in Waarde.

Naast het mogelijk maken van de initiatieven worden de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’, op onderdelen geoptimaliseerd. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken.

Naar aanleiding van het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2022’ zijn 12 overlegreacties binnengekomen. Deze reacties zijn samengevat en voorzien van een beantwoording in de ‘Nota inspraak en vooroverleg’ zoals opgenomen in de bijlage van de toelichting. In een aantal gevallen heeft de reactie geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Dit is opgenomen in de beantwoording.

Zienswijzen

Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Digitaal kunt u uw zienswijze indienen op de bovengenoemde locatie op onze website. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Geelhoed - van Veen of mevrouw Meijers. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Zienswijze indienen

De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen of mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020‎’, Reimerswaal

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020‎’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2020-va01 ‎ is op ‎28 september 2021 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit – en daarmee het bestemmingsplan – is met ingang van ‎2 december 2021 onherroepelijk geworden.

Het plan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

(Ontwerp)Structuurvisie de Groene Kamers van Rilland

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal zijn voornemens om een structuurvisie voor te bereiden voor het toekomstige Energielandschap Rilland-Oost genaamd de Groene Kamers van Rilland.

De structuurvisie de Groene Kamers van Rilland gaat over de wijze waarop vijf belangrijke opgaven in ons toekomstig landschap in Rilland-Oost vormgegeven kunnen worden. De opgaven zijn: verduurzaming van de landbouw, een toekomstbestendige waterhuishouding, natuur en biodiversiteit, verbeteren van de recreatie en de opwekking en management van duurzame energie. Vanuit de structuurvisie kunnen enerzijds in de verschillende deelgebieden ontwikkelingen ontstaan en kunnen anderzijds gebied overstijgende ontwikkelingen ontstaan met duurzame energie als vliegwiel. Ingezet wordt op meervoudig ruimtegebruik en kwaliteitsverbetering van het landschap.  

Aan de zuidzijde wordt het gebied Rilland-Oost begrensd door de Westerschelde. Aan de oostzijde wordt het gebied Rilland-Oost globaal begrensd door het grondgebied van de gemeente Woensdrecht. Aan de noordoostzijde wordt het gebied Rilland-Oost begrensd door de Oosterschelde en aan de westzijde door de kern Rilland en bedrijfsterrein de Poort.

Wat is een structuurvisie?

Een gemeentelijke structuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in de gemeente. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. In deze visie gaat het dus vooral om de keuze op hoofdlijnen van de voorgenomen gebiedsontwikkeling Rilland-Oost.

U kunt vanaf nu reageren

Wat nu volgt is de zogenoemde tervisielegging. Tijdens deze 6 weken durende inspraakperiode welke start op 2 februari 2022 kan iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie over het ontwerp van de structuurvisie indienen. De structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’ is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hebt u nog vragen?

Meer informatie is te vinden op Gebiedsontwikkeling Energielandschap Rilland-Oost | Gemeente Reimerswaal. Hebt u nog vragen? Bel dan met Martijn Vermunt van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, telefoonnummer 0113 395 262 of mail naar energielandschap@reimerswaal.nl

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2022‎’

Algemeen

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Reimerswaal maken burgemeester en wethouders bekend, dat vanaf donderdag 25 november 2021‎ tot en met 22 december 2021‎ het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2022‎’ (inclusief onderliggende stukken) voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke plannen. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan tijdens de openingstijden inzien bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

‎Het voorontwerpbestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven en het op onderdelen optimaliseren van de verbeelding en de regels. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken.

De naam van dit bestemmingsplan is eerder aangekondigd als 'Buitengebied 2021'. Doordat dit bestemmingsplan naar verwachting wordt vastgesteld in 2022, wordt bij het voorontwerpbestemmingsplan de naam gewijzigd in 'Buitengebied 2022'.

Inspraakprocedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Digitaal kunt u uw inspraakreactie hieronder indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

Indienen inspraak (met DigiD)

De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp zoals dit nu wordt gepresenteerd als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020‎’, Reimerswaal

Op 6 oktober 2021 hebben wij de terinzagelegging van het gewijzigde en vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’ Reimerswaal bekendgemaakt. Door een technische correctie aan de Damesweg 2 in Rilland die wij hebben moeten doorvoeren, zijn wij genoodzaakt om het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. De aanpassingen waarmee het plan eerder is gewijzigd en vastgesteld, zoals beschreven in de voorgaande publicatie, zijn niet veranderd.

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 28 september 2021 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2020‎-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Termijn van ter inzage

Het bestemmingsplan ligt van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 voor iedereen ter inzage.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Reimerswaal te klikken. Ook kunt u het gewijzigde en vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’, Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 28 september 2021 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2020‎-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch mogelijk maken van diverse particuliere initiatieven en het op onderdelen optimaliseren van de verbeelding en de regels. Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen en veranderingen mogelijk op de volgende adressen: Breedsendijk 1 in Yerseke (bouw woning), Grensweg 21 in Rilland (uitbreiding van gebruiksmogelijkheden), Grintweg 43 in Yerseke (bouw woning), Groeneweg 4 in Kruiningen (1 Nieuwe Economische Drager), Kaasgat 4A in Kruiningen (uitbreiding minicamping), Kapucijnenweg 40A in Rilland (bouw woning), Kruisweg 1 in Krabbendijke (1 Nieuwe Economische Drager), Maartenbroersweg 101 in Hansweert (veranderen van bestemming ‘Natuur’ in ‘Agrarisch’), Tweedeweg 2 in Rilland (vergroten agrarisch bouwvlak), Zandweg 2B en Schapenweg 4 in Kruiningen (bouw woning en huisvesting maximaal 4 arbeidsmigranten), Zandweg 6 en 6A in Kruiningen (burgerwoning en bedrijfsverzamelgebouw)

Wijzigingen bij de vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan naar aanleiding van de zienswijzen:

1. De IHCS, de funnel worden op de verbeelding bij het bestemmingsplan aangepast conform de toegestuurde kaart van Defensie. Daarnaast worden ook de planregels en de verwijzingen naar de planregels aangepast conform de suggesties van de Defensie;
2. De door Tennet aangeleverde voorstellen voor aanpassingen worden overgenomen. Deze aanpassingen zijn in lijn met de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035; 
3. Een groot deel van de aanpassingen die LSNed heeft voorgesteld worden verwerkt in het bestemmingsplan;
4. Conform een door Kaan Consultancy toegestuurd bestand worden de hartlijnen van de buisleidingen correct opgenomen op de verbeelding;
5. De gronden tussen Zandweg 4a en 6 in Kruiningen krijgen de bestemming 'Agrarisch' zonder bouwmogelijkheden in plaats van de bestemming 'Groen';
6. De verbeelding en toelichting met betrekking tot het initiatief Grintweg 41A en Grintweg 43 te Yerseke wordt aangepast conform de ingediende zienswijze;
7. Solarius Sun United B.V. heeft verzocht om op eenduidige wijze de functieaanduiding ten behoeve van het zonnepark te hanteren. Om die reden zal  zowel in de verbeelding als in de regels uitsluitend het begrip 'Zonnepark' worden benoemd en niet meer begrippen als 'park' en 'zonnepanelenpark'. Daarnaast wordt het woord 'functioneel' van artikel 3.7.12 sub a van de regels vervangen voor 'in productie';
8. ZonXP heeft -net als Solarius Sun United B.V. verzocht om - zowel in de verbeelding als in de regels- het begrip 'Zonnepark' te gebruiken en niet meer het begrip 'zonnepanelenpark'. Daarnaast wordt in artikel 3.2.1. sub e onder 5 de maximale bouwhoogte aangepast naar 3,5 meter. 

Ambtshalve aanpassingen
1. 
Sandeeweg 9 in Kruiningen
In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ is abusievelijk de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – minicamping’ onjuist op het perceel gelegd. Dit wordt nu hersteld bij de vaststelling van dit bestemmingsplan.
2. Pluimveehouderij Van der Gun B.V. aan de Zanddijk 5 in Yerseke
De aanduiding 'Intensieve veehouderij' en de onherroepelijke omgevingsvergunningen worden ambtshalve opgenomen in het bestemmingsplan. 

Het plan inzien

Het bestemmingsplan ligt van 7 oktober 2021 tot en met 17 november 2021 voor iedereen ter inzage.

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Ingevolge artikel 6.24, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Reimerswaal anterieure overeenkomsten heeft gesloten met 11 initiatiefnemers die hun ontwikkelingen mogelijk willen maken in het buitengebied en daarmee participeren in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’.
Het betreft overeenkomsten over grondexploitatie als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.

De 11 initiatieven hebben betrekking op:

1.            Breedsendijk 1, Yerseke
De bouw van een woning aan de Breedsendijk 1 en het planologisch saneren van een wooneenheid aan de Walstraat in Bath.

2.            Grensweg 21, Rilland
Een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden in het clubgebouw ten behoeve van een (groter) restaurant, detailhandel, vergaderfaciliteiten en zaalverhuur.

3.            Grintweg 43, Yerseke
De bouw van 1 extra woning aan de Grintweg 43 in het kader van de ‘ruimte-voor-ruimteregeling’. Hiervoor wordt planologisch 1 wooneenheid aan de Noordschans 13 in Krabbendijke gesaneerd.

4.            Groeneweg 4, Kruiningen
Het planologisch wijzigen van een bestaande agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning en de bestaande loodsen te gebruiken voor statische opslag zoals het stallen van caravans en/of boten.

5.            Kaasgat 4A, Kruiningen
Een minicamping van 15 staanplaatsen wordt gelegaliseerd en een uitbreiding daarvan naar maximaal 25 staanplaatsen. Daarnaast worden het huidige sanitairgebouw en de horeca-activiteiten uitgebreid.

6.            Kapucijnenweg 40A, Rilland
Hier wordt een extra burgerwoning in het bebouwingslint aan de Kapucijnenweg mogelijk gemaakt;

7.            Kruisweg 1, Krabbendijke
Een deel van het gebouw wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig opslaan van inboedel en daaraan ondergeschikt is een kantoor gevestigd.

8.            Maartenbroersweg 101, Hansweert
De bestemming ‘Natuur’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Agrarisch’ om hier fruitteelt te realiseren.

9.            Tweedeweg 2, Rilland
De bestaande bedrijfswoning wordt gesloopt. Het bouwvlak wordt vergroot van 1 hectare naar 1,5 hectare. Elders in het bouwvlak wordt een nieuwe bedrijfswoning gebouwd.

10.         Zandweg 2B en Schapenweg 4, Kruiningen
Aan de Zandweg 2B wordt een nieuwe burgerwoning gerealiseerd in het kader van de ‘ruimte-voor-ruimteregeling’. Hierbij wordt de bedrijfswoning aan de Schapenweg 4 uitsluitend ter beschikking gesteld voor de huisvesting van maximaal 4 arbeidsmigranten. Indien de bedrijfswoning niet meer wordt bewoond door arbeidsmigranten, zal de voormalige bedrijfswoning worden gesloopt.

11.         Zandweg 6 en 6A, Kruiningen
De agrarische bedrijfswoning aan de Zandweg 6 in Kruiningen wordt planologisch gewijzigd in een burgerwoning. De bestemming op het perceel met het agrarische bedrijfsgebouw aan de Zandweg 6A in Kruiningen wordt planologisch gewijzigd in een bedrijfsverzamelgebouw.

De zakelijke inhoud van deze overeenkomsten ligt met ingang van donderdag 2 september 2021 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen of mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Planning bestemmingplan "Buitengebied 2020"

Hier vindt u de planning van de procedure voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’.

Fase bestemmings-plan ‘Buitengebied, 2020’

Data

Stap

Toelichting

Ontwerp

23 maart 2021

College B&W

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.

Ontwerp

6 april 2021

Opinieraad

De opinieraad vormt een mening over de voorgestelde beantwoording van de op het voorontwerpbestemmingsplan ingediende vooroverleg- en inspraakreacties, waarna het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan ter visie kan worden gelegd.

Ontwerp

29 april 2021 t/m 9 juni 2021

Ter inzagelegging (6 weken)

Tijdens deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Na afloop van deze periode worden de zienswijzen  beoordeeld en wordt een conceptbeantwoording opgesteld. De ingediende zienswijzen kunnen aanleiding zijn om het bestemmingsplan aan te passen. Na verwerking van eventuele aanpassingen, wordt het concept van het vast te stellen bestemmingsplan aan het college van B&W voorgelegd.

Vaststelling

31 augustus 2021

College B&W

Het college van B&W neemt een beslissing over de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen en over het ter vaststelling aanbieden van het bestemmingsplan aan de raad

Vaststelling

14 september 2021

Opinieraad

De opinieraad vormt een mening over de ingediende zienswijzen en het vast te stellen bestemmingsplan.

Vaststelling

28 september 2021

Besluitraad

Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Vaststelling

7 oktober 2021 t/m 17 november 2021

Ter inzagelegging (6 weken)

Het vaststellingsbesluit wordt gepubliceerd. De dag na publicatie start de beroepstermijn van 6 weken. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bovenstaande planning is indicatief en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden en ontwikkelingen voordoen waardoor de procedure niet volgens de planning verloopt.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2021’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het buitengebied van de gemeente Reimerswaal. Het plan wordt onder meer opgesteld om diverse particuliere initiatieven mogelijk te maken en een aantal ambtshalve wijzigingen planologisch te regelen.

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het buitengebied van de gemeente Reimerswaal. Het plan wordt onder meer opgesteld om diverse particuliere initiatieven mogelijk te maken en een aantal ambtshalve wijzigingen planologisch te regelen.
Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2, Bro wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen een nieuw bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied op te stellen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Tijdens de voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2021’ te volgen planologische procedure zullen conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening mogelijkheden worden geboden tot het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en tot het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijke procedure zal op grond van de Inspraakverordening nog aan ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden gelegenheid worden geboden inspraakreacties naar voren te brengen. De termijnen van de terinzageleggingen worden onder andere kenbaar gemaakt in het huis-aan-huisblad ‘Reimerswaal Informatie’.
Contactpersoon
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen of mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ Reimerswaal onherroepelijk

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, met planidentificatienummer
NLIMR0.0703.BGRWBP2018-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging hebben 3 belanghebbenden beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 november 2020. Tijdens deze zitting hebben
2 belanghebbenden hun beroep ingetrokken. Hun beroep is niet behandeld door de Afdeling.

Op 27 januari 2021 heeft de Afdeling uitspraak gedaan over 1 beroepszaak, ECLI:NL:RVS:2021:173. Dit beroep is gegrond verklaard en de Afdeling heeft onder andere het volgende besloten:

 1. het besluit van de raad van de gemeente Reimerswaal van 17 december 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ te vernietigen, voor zover het artikel 3.7.12, onder b, van de planregels betreft;
 2. dat artikel 3.7.12, onder b, van de planregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ als volgt komt te luiden: "het beschrijven van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de vorm van het uitbreiden van gronden met de bestemming 'Bedrijf', dient plaats te vinden overeenkomstig de dan geldende regionale bedrijventerreinprogrammering.";
 3. dat deze uitspraak wat punt 2 betreft in de plaats treedt van het vernietigde besluit onder punt 1.

Het aangepaste plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl,
NLIMR0.0703.BGRWBP2018-va01 en op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 0113 395 000 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, Reimerswaal

Op 8 januari 2020 hebben wij de terinzagelegging van het gewijzigd, vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’ Reimerswaal bekendgemaakt. Door een technische correctie die wij hebben moeten doorvoeren zijn wij genoodzaakt om het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. De aanpassingen waarmee het plan gewijzigd is vastgesteld, zoals beschreven in de voorgaande publicatie, zijn niet veranderd.

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, met planidentificatienummer NLIMR0.0703. BGRWBP2018-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Termijn van ter inzage

Het bestemmingsplan ligt van 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 voor iedereen ter inzage.

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening

Het op 20 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, 3e herziening’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0703.BGRWBP3H-va01 is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 11 mei 2016 onherroepelijk geworden. De uitspraak is verwerkt in de hierna gepubliceerde versie met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP3H-va02.

Het plan kunt u raadplegen via de website van ruimtelijke plannen.

ARCHIEF

Plannen die op een eerder moment ter inzage hebben gelegen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ en ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Reimerswaal

[(28-04-2021) - (09-06-2021)]

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2020-on01‎ voor iedereen ter inzage ligt.
Op grond van artikel 110c, lid 1, van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat ten behoeve van de aanpassingen van het bestemmingsplan vanaf donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 2 ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage liggen voor belanghebbenden. 
Het bestemmingsplan en de ontwerpbesluiten hogere grenswaarden zijn te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.  Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis. 

Rectificatie voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020‎’

[(03-12-2020) - (21-01-2021)]

Op 2 december 2020 is in de rubriek 'Reimerswaal info' van het Advertentieblad Reimerswaal de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 2020’ bekendgemaakt. In de desbetreffende publicatie is vermeld dat het voorontwerpbestemmingsplan van donderdag 3 december tot en met woensdag 31 december 2020 voor iedereen ter inzage ligt. Vanwege een technisch probleem, kan de terinzagelegging van het voormelde bestemmingsplan niet plaatsvinden. Het voorontwerpbestemmingsplan zal van donderdag 24 december 2020 tot en met woensdag 21 januari 2021 voor iedereen ter inzage liggen. Voor alle duidelijkheid wordt de kennisgeving hieronder aangepast weergegeven.

Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘‎Buitengebied, 2020’

[(16-10-2020) - (03-03-2021)]

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het buitengebied ‎van de gemeente Reimerswaal . Het plan wordt onder meer opgesteld om diverse particuliere initiatieven mogelijk te maken en een aantal ambtshalve wijzigingen planologisch te regelen.

De stukken zijn te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Veegplan voor het buitengebied

[(22-07-2020) - (01-05-2021)]

Heeft u een plan voor uw erf of perceel in het buitengebied? Wilt u bijvoorbeeld uw agrarisch bedrijf uitbreiden of juist stoppen? Of wilt u gebouwen gebruiken voor een andere bestemming dan agrarisch of wonen? Dan kan uw (kleinschalige) initiatief mogelijk mee in het veegplan voor het buitengebied.

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, Reimerswaal

[(09-01-2020) - (19-02-2020)]

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2019’, met planidentificatienummer NLIMR0.0703. BGRWBP2018-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020‎’, Reimerswaal

Op 6 oktober 2021 hebben wij de terinzagelegging van het gewijzigde en vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’ Reimerswaal bekendgemaakt. Door een technische correctie aan de Damesweg 2 in Rilland die wij hebben moeten doorvoeren, zijn wij genoodzaakt om het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. De aanpassingen waarmee het plan eerder is gewijzigd en vastgesteld, zoals beschreven in de voorgaande publicatie, zijn niet veranderd.

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 28 september 2021 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.BGRWBP2020‎-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Termijn van ter inzage

Het bestemmingsplan ligt van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 voor iedereen ter inzage.

Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen van Reimerswaal te klikken. Ook kunt u het gewijzigde en vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geelhoed - van Veen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer
14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.

Terinzagelegging ontwerp Structuurvisie De Groene Kamers van Rilland

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat vanaf ‎2 februari tot en met 16 maart 2022 het ontwerp van de structuurvisie ‘De groene Kamers van Rilland, gedreven door transities’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0703. SVGenergieRiO-on01‎ voor iedereen ter inzage ligt.

U de ontwerpstructuurvisie vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of tijdens de openingstijden fysiek inzien bij de balie in het gemeentehuis te Kruiningen.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud structuurvisie

Deze gebiedsgerichte structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor de komende jaren voor het buitengebied ten oosten van Rilland. Het gebied omvat het Schelde-Rijnkanaal met het Bathse Spuikanaal, het Kreekraksluizencomplex en de naastgelegen polders aan de west- en oostzijde van de kanalenbundel.

De structuurvisie biedt ontwikkelruimte om 5 urgente opgaven, die nu en de komende jaren op ons afkomen, gecombineerd op te pakken. Die opgaven zijn: verduurzamen van de landbouw, beter benutten van zoetwater en optimaliseren van de waterhuishouding, bijdragen aan de energietransitie, verbeteren van de natuur en biodiversiteit en verbeteren van de leefomgeving en recreatie in het gebied. Energieprojecten dienen als katalysator om andere moeilijk realiseerbare opgaven van de grond te krijgen, zoals de verduurzaming in de landbouw en verbeteren van de recreatiemogelijkheden.   

De structuurvisie vormt een bouwsteen voor de nog op te stellen omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Ontwikkelingen die in de structuurvisie zijn vastgelegd dienen als uitgangspunt voor bestemmingsplannen, beheersverordeningen en toekomstige omgevings-plannen.

De structuurvisie geeft richting en ruimtelijke kaders aan initiatieven die in het gebied plaats kunnen vinden. Meervoudig ruimtegebruik is hierin een uitgangspunt. Vanuit verschillende zon- en windenergieprojecten vindt een financiële afdracht plaats in het omgevingsfonds. De structuurvisie borgt deze afdracht in juridische zin.

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het ontwerp van de structuurvisie indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen) onder vermelding van zaaknummer Z22.020175. Digitaal kunt u een inspraakreactie kenbaar maken via het emailadres gemeente@reimerswaal.nl. Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer ing. M. Vermunt of ing. A. Sandee via telefoonnummer 14 0113.

Meer informatie

De gemeente biedt omwonenden graag de gelegenheid voor het persoonlijk stellen van vragen tijdens 2 informatiedagen. Deze worden georganiseerd op 15 en 16 februari 2022 in het gemeentelijk steunpunt aan de Valckenisseweg 13 in Rilland. De medewerkers van het projectteam staan u dan graag persoonlijk te woord. U dient hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0113.

Op 23 februari 2022, van 15:00 tot 16:30 uur zal een digitale inspiratiesessie worden georganiseerd over de structuurvisie en een aantal belangrijke thema’s. De digitale link naar de inspiratiesessie verschijnt komt kort daarvoor op de website van de gemeente Reimerswaal Gebiedsontwikkeling ‘De Groene Kamers van Rilland’ | Gemeente Reimerswaal

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heren Vermunt of Sandee van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres gemeente@reimerswaal.nl.