Bestemmingsplan wijzigen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Verder regelt het bestemmingsplan de bebouwingsmogelijkheden. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u onze medewerking vragen.

Vaststellen bestemmingsplan

Omdat er rechten en plichten uit een bestemmingsplan voortvloeien, bestaat er een wettelijke procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan. U kunt invloed uitoefenen op de inhoud van een bestemmingsplan. Dit gaat als volgt:

  • De gemeente begint vaak met een vooraankondiging en een voorontwerpbestemmingsplan. In deze periode kunnen inwoners, ondernemers en belanghebbenden reageren op het plan.
  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is 6 weken lang in te zien. De periode wordt vooraf bekend gemaakt in het advertentieblad en de Staatscourant. Alleen belanghebbenden kunnen hun mening (zienswijze) geven over het plan.
  • De gemeenteraad stelt daarna het bestemmingsplan vast. Dit besluit wordt gepubliceerd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan alleen als u belanghebbende bent. Verder moet u eerder een zienswijze ingediend hebben of u moet het niet eens zijn met een bij de vaststelling aangebrachte aanpassing van het plan.

De totstandkoming van een bestemmingsplan duurt minimaal 9 maanden, maar vaak een jaar of soms nog langer. Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet een procedure worden gevolgd. Deze staat beschreven in de Wet ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplan aanpassen

Wilt u weten of een bestemmingsplan kan worden aangepast omdat u grond of gebouwen anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan is toegestaan? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. Neem hiervoor eerst contact op met de gemeente.

Afwijken van het bestemmingsplan

Het is ook mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen waarin u toestemming vraagt voor strijdig gebruik. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen. De gemeente kiest, als dat kan, voor de meest eenvoudige procedure.

Principeverzoek

Heeft u plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf bij de gemeente een principeverzoek indienen. Dit is niet verplicht, maar kan teleurstellingen of extra kosten voorkomen. Aan het behandelen van een principeverzoek zijn kosten verbonden.

Planschade

Planschade kan ontstaan als gevolg van besluiten die ergens ander gebruik of andere bebouwing mogelijk maken. Door zo’n besluit kan iemand benadeeld worden. Dat nadeel heet planschade. Als het niet redelijk is dat u de schade zelf draagt of als de schade niet op een andere manier verzekerd is, kunt u een vergoeding vragen. In feite gaat het vaak om waardevermindering van een woning of stuk grond. Ook kan het gaan om inkomensvermindering. Dit geldt wanneer het een bedrijf betreft. Een deel van de schade moet u zelf dragen. Dit valt onder het normaal maatschappelijk risico.

Voor het behandelen van een verzoek om tegemoetkoming wordt een drempelbedrag in rekening gebracht.