1e fase structuurvisie afgerond

Een eerste stap om tot een gedragen visie te komen is zo goed als doorlopen. In deze eerste fase is de bestaande situatie in beeld gebracht en zijn de kansen en opgaven per thema benoemd.
Deze stap hebben we samen met gebiedspartners, landeigenaren, deskundigen en de inwoners uit het gebied doorlopen. Er zijn gesprekken gevoerd met deskundige partners, beheerders, inwoners en de werkgroepen Bath, Rilland en Zuidhof die door de omwonenden zijn geformeerd.

Op 22 april 2021 heeft de eerste themasessie met partners plaatsgevonden. 

Dit heeft geresulteerd in een aantal tussentijdse producten:
•    Landschapsanalyse, deze geeft een inventarisatie en ontstaanswijze van het gebied weer en vormt een visie over de zonering en benaderingswijze van het gebied wat nodig is voor de vervolgstappen. 
•    Kansen- en opgavenkaart met bouwstenen per thema die gebruikt kunnen worden bij de 2de stap, de zogenoemde verbindende fase waarin we zoeken naar slimme combinaties in opgaven en kansen van de verschillende thema’s.  

Op 8 juli 2021 komen we in de 2de themabijeenkomst weer met de groep gebiedspartners samen. In aanloop naar die themabijeenkomst zijn deze producten hieronder te bekijken.