Grond kopen, huren of pachten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente heeft diverse bouwkavels te koop. Mocht u interesse hebben in een van de bouwkavels die op de website staan dan kunt u zich online aanmelden via de site door middel van het e-formulier "inschrijving bouwgrond (DigiD)". Ook geeft de gemeente woningbouwkavels uit in erfpacht.

Let op: voor nieuwe gebieden die mogelijk uitgegeven worden kunt u zich nog niet inschrijven. De inschrijving wordt pas opengesteld na publicatie op onze website of in het Advertentieblad Reimerswaal.

Het actuele aanbod

Op www.reimerswaal.nl/beschikbarewoningbouwkavels kunt u het actuele gemeentelijke aanbod van woningbouwkavels bekijken.

Meer informatie?

Onder het kopje 'Hoe werkt het?' vindt u alle informatie en spelregels over de uitgifte van woningbouwgronden. Wilt u meer weten over de uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels? Of heeft u een woningbouwkavel op het oog en wilt u laten berekenen wat u per maand aan canon verschuldigd zou zijn, wanneer u deze kavel in erfpacht zou afnemen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 14 0113.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Aankopen of in erfpacht afnemen

Vanaf 1 september 2015 is het mogelijk om in alle dorpen waar de gemeente woningbouwkavels aanbiedt, in plaats van de grond aan te kopen, de grond in erfpacht af te nemen. De spelregels voor de uitgifte in erfpacht kunt u vinden onder het kopje 'Hoe werkt het?'

Reserveringsperiode

Mocht u de gelukkige zijn die een bouwkavel heeft gekozen dan wordt u een reserveringperiode gegeven van 17 weken. In die periode kunt u uw bouwplan laten opmaken en bij de gemeente indienen en uw financiële mogelijkheden berekenen.

Binnen de reserveringsperiode dient u een beslissing te nemen of u over gaat tot koop of het perceel in erfpacht afneemt. Maakt u kenbaar dat u het perceel wenst te kopen/erfpacht afneemt dan stuurt de gemeente u in tweevoud de koop- of erfpachtovereenkomst toe. U heeft daarna 14 dagen de tijd om dit contract te ondertekenen en beide exemplaren te retourneren. Na mede ondertekening door de gemeente van de overeenkomsten wordt een exemplaar voor koper/erfpachter naar u  toegestuurd. Een kopie van de getekende overeenkomst wordt verzonden naar een door u aan te wijzen notaris. Voor de volledigheid wordt u erop gewezen dat het niet toegestaan is grond te verwerven ten behoeve van een ander (ook niet om de te bouwen woning te gaan verhuren) en dat in de Algemene Verkoopvoorwaarden Reimerswaal 2012 (AVR 2012) een anti-speculatiebeding is opgenomen.

Koopovereenkomst

Binnen maximaal 2 weken na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst door de gemeente dient u 10% van de koopsom (incl. btw) te voldoen. Het resterende bedrag dient binnen 6 weken na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst te worden voldaan. Binnen deze periode dient eveneens bij de notaris de verkoopakte te passeren. Hiermee is de grondtransactie een feit en bent u eigenaar geworden. Bent u door omstandigheden niet in de gelegenheid binnen de genoemde termijn van 2 respectievelijk 6 weken de koopsom te voldoen kan hiervoor uitstel verleend worden. Overeenkomstig de Algemene verkoopvoorwaarden Reimerswaal 2012 bent u over het openstaande bedrag dan een nader te bepalen rentevergoeding verschuldigd. Op alle grondverkopen zijn de  Algemene Verkoopvoorwaarden Reimerswaal 2012 (AVR 2012) van toepassing.

Uitgifte in Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter het recht geeft om de grond, die in eigendom is van een ander, binnen de overeengekomen voorwaarden te gebruiken. De term ‘zakelijk recht’ betekent dat de erfpacht niet gebonden is aan een persoon, maar aan een zaak. Bij erfpacht is de ‘zaak’ het perceel grond dat in erfpacht wordt uitgegeven. De erfpachter krijgt tegen een vergoeding een recht op de grond dat nagenoeg gelijk is aan het eigendomsrecht. Zo mag er bijvoorbeeld een woning op worden gebouwd, verbouwd en verkocht. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van de grond heet de canon. Deze is op dit moment nog fiscaal aftrekbaar.

Momenteel worden er strenge (financiële) eisen gesteld aan het verlenen van een hypotheek. Wanneer u geïnteresseerd bent in een woningbouwkavel, biedt erfpacht u wellicht mogelijkheden. Door de grond in erfpacht af te nemen in plaats van deze aan te kopen, vermindert uw financieringsbehoefte. U hoeft de grond niet te financieren, maar alleen de kosten voor de woning. Dit vergroot de kans om de financiering rond te krijgen.

Spelregels

De spelregels voor de uitgifte van woningbouwgrond in erfpacht zijn neergelegd in de ‘Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels Reimerswaal 2015’.

De belangrijkste spelregels zijn:

  • Er bestaat geen verplichting om bepaalde kavels woningbouwgrond in erfpacht af te nemen. U kunt er dus ook voor kiezen om de grond 'gewoon' aan te kopen.
  • De uitgifte in erfpacht is eeuwigdurend. Bij een mogelijk latere aankoop van de grond komt een eventuele stijging van de waarde van de grond in de loop der jaren volledig ten gunste van de erfpachter, maar ook een waardedaling komt ten laste van de erfpachter;
  • De totale prijs van het perceel bouwgrond op het moment waarop de erfpachtovereenkomst tot stand komt, is het uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde canon.
  • Per 1 januari 2015 is de uitgifte van bouwgrond onder eeuwigdurende erfpacht onder het btw-regime gebracht. Erfpachtovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 worden afgesloten vallen onder het btw-tarief van 21%. Om te voorkomen dat de erfpachter de over de totale grondprijs verschuldigde 21% btw ineens moet voldoen aan het begin van de pachtperiode, draagt de gemeente de verschuldigde btw af aan de fiscus. Hiertoe wordt de erfpachtcanon berekend over de totale grondprijs inclusief btw.
  • Tijdens de looptijd van de erfpacht kan de grond op ieder moment door de erfpachter worden gekocht tegen de oorspronkelijke (historische) bouwgrondprijs, vermeerderd met het bedrag dat de gemeente aan de fiscus heeft afgedragen. Dit betekent in feite dat erfpachter de bouwgrond in de toekomst dient aan te kopen voor de historische bouwgrondprijs, vermeerderd met het nominaal door de gemeente afgedragen bedrag aan btw.
  • Voor het bepalen van de canon wordt uitgegaan van het gemiddelde van de rentepercentages van geldleningen met een looptijd van 20 jaar waartegen de gemeente kan lenen bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Dit rentepercentage wordt verhoogd met 0,50% als vergoeding van de kosten van de gemeentelijke administratie. Als ondergrens voor het canonpercentage wordt 3% aangehouden.
  • De erfpachtcanon wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het CBS.

Wilt u meer weten over de uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels? Of heeft u een woningbouwkavel op het oog en wilt u laten berekenen wat u per maand aan canon verschuldigd zou zijn, wanneer u deze kavel in erfpacht zou afnemen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 14 0113.

Bouwrijp

Wanneer u een perceel grond koopt of in erfpacht afneemt in de gemeente krijgt u een bouwrijp perceel in uw bezit. Dit wil zeggen een perceel dat voorzien is van een goede infrastructuur en nutsvoorzieningen. Met bouwrijp wordt niet bedoeld dat de grond voldoende draagkrachtig is, u dient zelf te (laten) bepalen welke soort (paal)fundering het meest geschikt is voor de door u gekozen woning. De grond is milieu hygiënisch geschikt voor beoogde gebruik. Nadat u de ondertekende koopovereenkomst geretourneerd heeft krijgt u hierover een verklaring toegezonden naar aanleiding van een verkennend bodemonderzoek. Het bodemonderzoek is op te vragen bij de gemeente.

Verkaveling

Het plangebied van een nieuwe woonwijk wordt digitaal in kaart gebracht. Aan de hand van dit digitale kaartmateriaal is door de gemeente een verkaveling opgezet. De uitwerking van de verkaveling alsmede de plaatsbepalingen van de diverse percelen grond in het veld zal in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd door derden. Van elk perceel zullen de 4 hoekpunten en de ligging van de voorzijde van het bouwvlak (rooilijn) ter plaatse van de zijdelingse perceelsgrenzen in het veld worden aangegeven. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de oppervlakte van de kavels niet of nauwelijks afwijkt van de oppervlakte die uiteindelijke zal worden ingeschreven in het openbare kadastrale register.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De grondprijzen

Het college van de gemeente Reimerswaal stelt jaarlijks een Grondprijsbrief vast. In 2013 gebeurde dit voor de eerste maal. De grondprijsbrief 2017 met bijbehorende kaarten is vastgesteld en hier raadpleegbaar. De gemeente heeft in verschillende kernen vrije kavels in de verkoop. De prijzen verschillen per project. Prijzen worden aangegeven per deelgebied per m².

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

U hoeft voor een aanmelding niets mee te nemen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Producten en Diensten > Grond kopen, huren of pachten