Beleid

Wilt u weten wat het beleid van de gemeente Reimerswaal is op het gebied van bouwen en wonen? Of wilt u in meer brede zin weten welk beleid de gemeente op ruimtelijk en (sociaal)economisch gebied voert? Kijk voor diverse beleidsdocumenten verder op deze pagina. De bestemmingsplannen en de overige ruimtelijke plannen, kunt u vinden onder "Bestemmings- en ruimtelijke plannen". De verordeningen treft u aan bij "Regelgeving".

Informatie over bebouwingsmogelijkheden, vergunningverlening en regelingen van onze gemeente zijn ook terug te vinden op de website www.informatieloketomgevingsvergunning.nl  


 • Archeologie

  De ondergrond van het gemeentelijk grondgebied bestaat uit verschillende geologische lagen met elk een specifieke archeologische verwachting voor een bepaalde periode uit de geschiedenis.

  lees verder
 • Bibob beleid

  Sinds 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) van kracht. Hiermee heeft de overheid een instrument gekregen om criminele activiteiten te bestrijden dan wel daartegen preventief op te treden.

  lees verder
 • Huisvesting arbeidsmigranten

  Om goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en overlast te voorkomen, zijn binnen de gemeente Reimerswaal regels opgesteld. In deze beleidsregels staat hoe de gemeente Reimerswaal omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten en wat de structurele en tijdelijke mogelijkheden voor huisvesting in het buitengebied, binnen de bebouwde kom, op bedrijventerreinen en in kernrandzones zijn. Ook wordt vermeld waaraan de huisvesting moet voldoen om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit “planologisch strijdig gebruik”.

  lees verder
 • Omgevingsplan en verordening ruimte provincie Zeeland

  Provincie Zeeland heeft beleid voor ruimte, milieu, natuur en water. Het Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018 is met bijbehorende regels, die zijn opgenomen in de verordening ruimte provincie Zeeland, van kracht.

  lees verder
 • Regionale woningmarktafspraken

  De 'Agenda Wonen in De Bevelanden 2020' is vastgesteld door de gemeenteraden van de 5 deelnemende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De agenda vormt de basis voor gezamenlijke aanpak van de woningmarkt.

  lees verder
 • Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad

  Uitgangspunt is dat burgemeester en wethouders geen omgevingsvergunning mogen verlenen voor een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan. Nu biedt de wet hen de mogelijkheid om dat voor bepaalde activiteiten (vroeger wel “kruimelgevallen” genoemd) toch te doen, en ook het bestemmingsplan zelf kan bepalen dat - in afwijking van de hoofdregel - toch een omgevingsvergunning mag worden verleend. In die gevallen moeten zij in de vergunning natuurlijk motiveren waarom de activiteit toch, in afwijking van het bestemmingsplan, verantwoord is.

  lees verder
 • Welstand

  Heeft u bouwplannen, dan worden deze getoetst aan de welstandsnota 2012 en de bijbehorende welstandskaart.

  lees verder
u bevindt zich hier:Home > Dienstverlening > Bouwen en Wonen > Beleid