Rekenkamerfunctie

De gemeenteraad dient op grond van de Gemeentewet invulling te geven aan de rekenkamerfunctie. In het kader van de rekenkamerfunctie wordt onderzoek gedaan naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid, de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie. Ook wordt onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel, of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Doeltreffendheid betreft de vraag of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen daadwerkelijk worden verwezenlijkt (effectiviteit)

Doelmatigheid is de mate waarin nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt (efficiëntie).

Selectie van onderwerpen en werkwijze

De gemeenteraad bepaalt de onderwerpen die in het kader van de rekenkamerfunctie worden onderzocht.

Het presidium treedt op als uitvoerend orgaan en is daarmee belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Voor de uitvoering van het onderzoek schakelt zij een onafhankelijk onderzoeksbureau in. Het presidium stelt de definitieve onderzoeksvraag  en/of probleemstelling in overleg met dit bureau vast.

De rapporten van het rekenkameronderzoek zijn in principe openbaar. Het presidium kan echter op grond van de belangen die in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur worden genoemd, voorstellen om rapporten die aan de raad worden voorgelegd, of delen daarvan, als geheim aan te merken.

Het presidium vergadert in beslotenheid. Hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten in het kader van het rekenkameronderzoek zijn openbaar, tenzij anders is besloten.

Het presidium rapporteert de uitkomsten van een onderzoek aan de gemeenteraad.

Verordening voor de uitoefening van rekenkamerfunctie

u bevindt zich hier:Home > Bestuur > Raadsdocumenten en -instrumenten > Rekenkamerfunctie